-ll

Binnen 15 werkdagen in huis

-ll

Gegarandeerd kwaliteit horren

-ll

Altijd 2 jaar garantie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 2. Ondernemer: de onderneming als omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Consument als gedefinieerd in lid 1 van ditzelfde artikel hieronder begrepen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Armut en Nuwenhof VOF
Handelend onder de naam: Handige Horren

Vestigingsadres: Karrengas 40, Nijmegen

Kvk-nummer: 74765248

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld maar niet beperkt tot weergegeven verkoopprijzen binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien koper niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep heeft gedaan op een gebrek in het product. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van de schade.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en annulering

 1. Alle aangeboden producten van ondernemer worden specifiek op maat gemaakt voor koper. Deze producten zijn dan uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond van het voorgaande is het herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten. Tot deze groep producten behoren in ieder geval:
  1. Hordeuren
  1. Raamdecoraties
  1. Horren
 2. De in lid 1 genoemde uitsluiting is van kracht op het moment dat ondernemer zijn bestelling bij de leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 3. Indien een consument zijn aankoop annuleert en ondernemer zijn bestelling bij de leverancier kosteloos kan annuleren is consument ondernemer nog wel een vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment gemaakte kosten. x
 4. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien koper geen consument is.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van ondernemer uit te keren bedrag, uitgezonderd hetgeen bepaald in artikel 7 lid 2.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ondernemer vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

Artikel 8 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van enige verplichting jegens de koper niet aan de ondernemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van koper kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, virussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in art. 8.1 voordoet als gevolg waarvan de ondernemer niet aan zijn verplichtingen jegens de koper kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De ondernemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als ondernemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. De garantietermijnen voor de producten van ondernemer zijn als volgt:
  1. Voor hordeuren geldt een garantietermijn van 2 (twee) jaren vanaf levering.
  1. Voor raamdecoraties geldt een garantietermijn van 2 (twee) jaren vanaf levering.
  1. Voor horren geldt een garantietermijn van 2 (twee) jaren vanaf levering.
 4. De garantie geldt niet indien:
 1. De koper de geleverde producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Afgesproken leveringstermijn zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de koper dus geen recht op schadevergoeding.
 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 (zeven) dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de koper een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. De koper dient de ondernemer in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het geleverde gaat eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan ondernemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.
 2. Ondernemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. Koper zal aan ondernemer alle medewerking verlenen teneinde ondernemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 3. Eigendom van alle door ondernemer aan koper verkochte en geleverde zaken blijft bij ondernemer zolang de koper vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van ondernemer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 4. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren
 5. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ondernemer of een door ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ondernemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.